Wytyczne GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży

Celem wdrażanych procedur jest:

Wytyczne zostały podzielone na cztery części:

  1. Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom podczas pobytu na wypoczynku. 

  2. Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu wypoczynku. 

  3. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem uczestników wypoczynku, kierownika, wychowawcy lub innej osoby, z którą zawarto umowę o pracę, umowę cywilno-prawną lub umowę wolontariacką dotyczącą wykonywania zadań podczas wypoczynku.

  4. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u osoby mającej kontakt w ciągu ostatnich 14 dni z osobą zakażoną koronawirusem.

I. Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom podczas pobytu na wypoczynku

Uczestnicy wypoczynku:

 Rodzice/prawni opiekunowie uczestników wypoczynku:

II. Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu wypoczynku

Warunki zakwaterowania:

Wyżywienie:

Transport uczestników:

Założenia organizacyjne wypoczynku dzieci i młodzieży (kolonii i obozów lub innych form wypoczynku):

Realizacja programu:

Higiena:

Kadra wypoczynku dzieci i młodzieży:

Należy zabezpieczyć możliwość szybkiego uzupełniania kadry z kwalifikacjami w przypadku absencji z powodu choroby lub konieczności poddania się kwarantannie.

III. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem u uczestnika, kierownika lub wychowawcy wypoczynku podczas wypoczynku

 

IV. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby z zewnątrz zakażenia koronawirusem

Załączniki – instrukcje: