Od tygodni tysiące firm organizujące obozy i kolonie dla dzieci czekały w napięciu, czy zaplanowane wyjazdy będą mogły się odbyć. Rząd dał jednak zielone światło: wyjazdy można organizować.

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży latem 2020. W dokumencie czytamy m.in., że “zaleca się”, by grupa uczestników wypoczynku liczyła – w przypadku dzieci do 10. roku życia – do 12 osób, zaś w przypadku starszych dzieci – do 14 osób. Inny zapis mówi o tym, że w dniu wyjazdu na wypoczynek dziecko musi być zdrowe: rodzice będą poświadczać to w pisemnym oświadczeniu, podobnie jak fakt, że w ciągu dwóch tygodni przed rozpoczęciem wypoczynku dziecko nie mieszkało z osobą objętą kwarantanną.

Opublikowane właśnie wytyczne resort edukacji opracował we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia.

Jak na wstępie oświadcza MEN: “Obecna sytuacja epidemiczna w kraju pozwala na potwierdzenie, że wypoczynek letni dzieci i młodzieży w 2020 roku będzie mógł się odbyć” – ale “przy uwzględnieniu określonych ograniczeń sanitarnych”. Resort podkreśla również, że “sytuacja nadal jest dynamiczna i może ulec zmianie”.

 

Rodzice poświadczą, że dziecko jest zdrowe

W opracowanych wytycznych czytamy m.in., że uczestnicy wypoczynku w dniu wyjazdu muszą być zdrowi.

Rodzice dziecka mają poświadczać to w pisemnym oświadczeniu “o braku u uczestnika wypoczynku infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną”. Rodzice będą musieli również poświadczyć, że w ciągu dwóch tygodni przed rozpoczęciem wypoczynku dziecko nie mieszkało z osobą przebywającą w kwarantannie ani nie miało kontaktu z osobą “podejrzaną o zakażenie”.

Zdrowe muszą być również osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę lub do obiektu: nie mogą mieć objawów infekcji ani choroby zakaźnej, a w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku nie mogły zamieszkiwać z osobą przebywającą w kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.

Inny zapis mówi o tym, że rodzice muszą również zaopatrzyć uczestniczące w wypoczynku dziecko w indywidualne osłony nosa i ust.

4 dzieci w pokoju

W wytycznych znalazły się także zapisy o warunkach zakwaterowania i transportu oraz dotyczące wyżywienia.

Jak czytamy: “Organizator zapewnia odpowiednią liczbę miejsc noclegowych przy założeniu, że w jednym pokoju lub namiocie są uczestnicy z tej samej grupy, w której prowadzi się zajęcia w trakcie wypoczynku”. Ten sam zapis podkreśla także, że w jednym pokoju zakwaterowane mogą być maksymalnie 4 osoby, a na każdą z nich muszą przypadać 4 metry kwadratowe “powierzchni noclegowej”.

Dokument stwierdza również, że liczba uczestników przebywających w obiekcie musi być dostosowana do wymogu zachowywania dystansu społecznego, również podczas prowadzenia zajęć, a zakwaterowanie uczestników powinno odbywać się na zasadzie wymiany turnusów – tak, by kontakt uczestników zmieniających się turnusów był ograniczony do minimum.

“Organizator musi dysponować infrastrukturą obiektu/obozowiska umożliwiającą zapewnienie izolacji osobom z objawami wskazującymi na wystąpienie choroby, w tym w szczególności choroby zakaźnej” – podkreśla również MEN w wytycznych.

Grupy mogą liczyć maksymalnie – w zależności od wieku – 12-14 dzieci

W dalszej części dokumentu czytamy: “Zaleca się, aby grupa uczestników wypoczynku liczyła do 12 osób (w przypadku dzieci do 10. roku życia) i do 14 osób (dzieci powyżej 10. roku życia). W przypadku kontynuowania pracy śródrocznej grupy uczestników z danej drużyny, świetlicy dopuszcza się inną liczebność”.

Organizatorzy wypoczynku będą musieli ponadto zapewnić stałą obecność pielęgniarki lub możliwość natychmiastowej konsultacji z pielęgniarką, ratownikiem medycznym lub lekarzem, a także prowadzić regularny pomiar temperatury ciała uczestników i członków kadry.

Resort edukacji zaleca również: “W miarę możliwości nie należy angażować do prowadzenia zajęć z uczestnikami wypoczynku (…) kadry powyżej 60. roku życia”.

 

Źródło: https://www.rmf24.pl/raporty/raport-koronawirus-z-chin/polska/news-jak-beda-wygladac-obozy-i-kolonie-men-opublikowalo-wytyczne-,nId,4523622